...موزه ی عشق...

یک کاغذ سفید را ؛ هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد کسی قاب نمی گیرد .... برای ماندگاری باید ؛ حرفی برای گفتن داشت ....

اسفند 91
4 پست
بهمن 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
18 پست