نفرین...!!

نفرین...!!

 

الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش

بیای ببینی که همه حلقه زدن دورو ورش

الهی که روز وصال طوفان بشه ازسمت شمال

هیچی لز اون روز نمونه به جز گلهای پرپرت

قسم میخوردی با منی؛ قسم میخوردی به خدا

خدا الهی بزنه تو کمرت؛ تو کمرش

من اهل نفرین نبودم چه برسه که تو باشی

بیاد الهی خبرت؛ بیاد الهی خبرش

عمرت الهی کم نشه؛ اما پر از غصه باشه

زجرایی که به من دادی بکشی تا آخرش

الهی که یه روز خوش از تو گلوت پایین نره

رسوای عالمت کنن اون چشمای در به درت

می خوام بدونم قده من عاشقت دوست داره

این که رها کردی منو می ارزه به درده سرش

هرچی بدی کردی به من الهی اون با تو کنه

ببینی دیگری شده به جات؛ رفته شده هم سفرش

 

/ 0 نظر / 12 بازدید