آموختم

آموختم

 

آوختم که وقتی عاشقم عشق در ظاهرم نیز ظاهر شود.

آموختم که عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت.

آموختم که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق شویم.

آنوختم که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان.

آموختم که چشم پوشی از عقایق آنها را تغییر نمی دهد.

آموختم که خوشبختی جستن آن است نه پیدا کردن آن.

آموختم که قطره دریاست اگر با دریا باشد.

آموختم که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.

آموختم که گاهی مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن است.

آموختم که مهم بودن خوب است ولی خوب بودن مهمتر از آن است.

آموختم که وقتی با کسی روبه رو می شوم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد.

آموختم که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی ما را تماشایی میکند.

آموختم که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده می شود نه گفت.

آموختم که لبخند ارزان ترین راهی است که می توان با آن نگاه را وسعت بخشید.

آموختم که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک وی نیستم،دعا کنم.

آموختم که آسان ترین راه برای رشد احاطه کردن خود به وسیله انسانی باهوش تر است.

آموختم که بهترین کلاس درس دنیا کلاسی است زیر پای پیرترین وبا تجربه ترین فرد دنیا.

آموختم که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید شادم کردی.

آموختم که مهم نیست زندگی تا چه حد جدی بودن را از ما انتظار دارد بلکه همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای  با وی از جدی بودن به دور باشیم.

آموختم که گاهی تمام چیز هایی که یک شخص می خواهد دستی است برای گرفتن دست او و قلبی است برای فهمیدن او.

آموختم که همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند اما تمام شادی ها و پیشرفت ها وقتی رخ می دهند که در حال بالا رفتن از کوه هستیم.

آموختم که خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده چرا من باید همه چیز را در یک روز به دست بیاورم.

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید